โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา

                       ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนป่าเลาตำบลยาง  อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี                                       โดยนายสี สายโน ผู้ใหญ่บ้าน และ นายคล้าย  สีนวล  พร้อมชาวบ้านโนนป่าเลา

                 บริจาคที่ดินที่เป็นที่ไร่มันสำปะหลัง จำนวน16   ไร่ 1 งาน ให้กองทัพภาค 2                          สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบจำนวน 400,000  บาท โดยมอบ                            ให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 เป็นผู้ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2527                 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

               วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2528  พันเอกพิเศษอุปพงศ์  โกมาลย์สถิตย์ ผบ.ทบ.6                           นายสงัด  จันทร์แช่มช้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และพ.ต.อ.ฉัตรพล คัคโนภาส  ผกก.ตชด.เขต 3     ได้มาเปิดป้ายโรงเรียนชื่อว่า "โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนบ้านโนนป่าเลากองทัพภาคที่  2 สงเคราะห์ พ.ศ. 2531  ไดขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีรังมังคลาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชเป็น "โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา" จนถึงปัจจุบัน

               วันที่ 15  เมษายน  พ.ศ. 2531  กก.ตชด. เขต 3 ได้โอนโรงเรียนให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายสากล  บุญเนาว์  ผช.ผอ.ปจ.  เป็นผู้รับมอบและให้  สปอ.น้ำยืน  ดำเนินการต่อไป

               โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาในทุกด้านเรื่อยมาเพื่ออำนวยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโดยได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากทุกส่วน

               ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน  มีข้าราชการการครู 8 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  และนักการภารโรง 1 คน โรงเรียนมีการพัฒนาดีขึ้นตลอดมา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0894274174 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรารัตน์ มนตรี โทรศัพท์: 0881769339 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]