โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

  3.  สน้ับสนุน  ส่งเสริม  ให้มีการผลิต  การใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

  4.  ส่งเสริม  พัฒนา  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

   

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีคุณภาพ  ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

  2.  นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  3.  ชุมชนและท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายระพีพัฒน์ ภามาศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุแสง สุภาวงษ์

 • นายสมร สุภาวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0894274174 อีเมล์: boom0052@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรารัตน์ มนตรี โทรศัพท์: 0881769339 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]