• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนวัยเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี คุณธรรม  นำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  เป้าประสงค์  (Goal)

  ด้านโอกาสทางการศึกษา

  1.  นักเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ปี

  2.  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

  ด้านคุณภาพการศึกษา

  1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

  2. ครูสอนมีความสามารถ สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน

  3.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ

  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  โรงเรียนบ้านโนนสูงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370188 อีเมล์: Nonsungdom@Hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิษฐ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0616897986 อีเมล์: kadsanit.p@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]