โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนบ้านนาสามัคคี

  ที่   40 /2559

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสามัคคี

  ....................................................

             อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสามัคคี  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

                 1.  นายคำนาง  ปราโมทย์              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

                 2.  พระครูอาทรชลกิจ                    ผู้แทนองค์กรศาสนา

                  3.  นายเปรียว  ศรีบุญ                   ผู้แทนครู

                 4.  นายสุพิษ      กุจันทร์               ผู้แทนผู้ปกครอง

                 5.  นายถนอม    โพพิลา                ผู้แทนศิษย์เก่า

                 6.  นายเฉลิมสิน  ประพันธา            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 7.  นายสร้อย   วายุสันต์                ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 8. นายศิริบูรณ์   วงศ์แสง               ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 9. นายนิรันดร์    ยานิพันธ์              กรรมการและเลขนุการ

                 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ไปจนครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง

   

                            สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: bannasamakki.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณณภา พินพยอม โทรศัพท์: 0945056009 อีเมล์: Aris_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]