โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  4. จัดระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

  5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

  1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                               

  2.       ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค

  3.       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล

  4.        บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะ  ตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5.       นักเรียนมีความภาคภูมิใจความเป็นไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: bannasamakki.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณณภา พินพยอม โทรศัพท์: 0945056009 อีเมล์: Aris_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]