• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ( MISSION)

   

  ๑.      ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ

                การศึกษา

            ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนและประกันคุณภาพภายในอย่างมี

                ประสิทธิภาพ

            ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีและใช้กระบวนการทางวิจัยเพื่อ

                พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

            ๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
                ตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

            ๕. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
                ที่สมบูรณ์ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ๖. เตรียมนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            ๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องอาเซียน,โบราณสถาน

               พระธาตุนางพญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันท์ยิกา บัวใหญ่

 • นายบัวสอน จันทร์ส่องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,622
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0878720538 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนิดาภา พงษ์โภชน์ โทรศัพท์: 0837488960 อีเมล์: pongpojsiriporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]