• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วม  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วย

    สื่อและเทคโนโลยี นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม  รักษ์และภูมิใจในความเป็นไทย  อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
  • แนะนำบุคลากร

  • นางมุกดา ครองบุญ

  • นายอธิวัฒน์ อาจพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,619
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0878720538 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนิดาภา พงษ์โภชน์ โทรศัพท์: 0837488960 อีเมล์: pongpojsiriporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]