• คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กหญิงมณฑิตา สุมาลุ             นักเรียนชั้น ป.๖                              ประธาน
  2. เด็กชายสิทธิกร   สุวะรักษ์          นักเรียนชั้น ป.๖                              รองประธาน     
  3. เด็กชายณัฐกฤต  ยอดคำ           นักเรียนชั้น ป.๕                              กรรมการ
  4. เด็กชายอิคลาส   ประทาน         นักเรียนชั้น ป.๕                              กรรมการ
  5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สิงห์คา            นักเรียนชั้น ป.๕                              กรรมการ
  6. เด็กหญิงวิภาริณีย์ แก้วดี             นักเรียนชั้น ป.๔                              กรรมการ
  7. เด็กหญิงจุฑามาส พิมสาร           นักเรียนชั้น ป.๔                              กรรมการ
  8. เด็กชายอริญชัย  ป้องคำ            นักเรียนชั้น ป.๔                              กรรมการ
  9. เด็กชายสดใส     เจริญศรี          นักเรียนชั้น ป.๖                     กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุไลวรรณ ยางงาม โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: ่jupimmee3636@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]