• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

         1.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         2.  จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

    3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

    4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

   

  เป้าประสงค์ 

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2. นักเรียนมีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุขภาพจิตที่ดี

   สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  4. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

  ผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุไลวรรณ ยางงาม โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: ่jupimmee3636@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]