โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ที่ 5 หนองบัวฮี - นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2461 ซึ่งมี นายหมานิล วรรณพงศ์ เป็นผู้สอนและเป็นครูใหญ่ อาศัยอำนาจทางการปกครองบังคับ ให้เด็กเข้าเรียนครั้งแรกได้เปิดทำการสอนที่ศาลาวัดบ้านหนองบัวฮีน้อยเป็นที่เรียนชั่วคราว แล้วย้ายทำการสอนที่วัดบ้านหนองบัวฮีใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ.2482 ได้รับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนจำนวน 1,500 บาทเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่วนแรงงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกันสร้าง เป็นอาคารขนาด 4 ห้องเรียนปลูกสร้างในที่ดินของโรงเรียนในเนื้อที่ 56 ไร่ 1 งาน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบัวฮีน้อยหมู่ 1 บ้านหนองบัวฮีหมู่ 2 และหมู่ 3 ด้านอาคารเรียน การเรียนการสอน บุคลากร ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยดังนี้ 1 ตุลาคม 2492 ได้โอนการประถมศึกษาไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนปี พ.ศ. 2515 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 7 ในปี พ.ศ. 2517 ตามหลักสูตรประถมปลาย พ.ศ. 2513 อาคารที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 ชำรุดมาก ทางราชการจึงได้สร้างอาคารแบบ ป. 1 ซ ใต้ถุนเตี้ยเตี้ย ขนาด 3 ห้องเรียน พ.ศ. 2516 ได้รื้ออาคารหลังเก่าที่ชำรุดซ่อมแซมให้ใหม่โดยใช้วัสดุเก่า โดยใช้งบประมาณจำนวน 35,000 บาท พ.ศ. 2520 สร้างบ้านเรียนแบบ ป. 1 ซ ใต้ถุนสูงสูง 2 ห้องเรียน งบประมาณ 140,000 บาท พ.ศ. 2521 สร้างส้วมซึม 5 ที่ งบประมาณ 13,000 บาท พ.ศ. 2524 สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต 2 ถัง งบประมาณ 10,000 บาท พ.ศ. 2529 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 6 ห้องเรียน 2 ชั้น งบประมาณ 825,000 บาท พ.ศ. 2530 สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 2 ที่ 1 หลัง งบประมาณ 20,000 บาท พ.ศ. 2531 สร้างสนามวอลเล่ย์บอล แบบ สปช. งบประมาณ 64,500 บาท พ.ศ. 2531 สร้างสนามบาสเกตบอล พื้นซีเมนต์ เสาเหล็ก งบประมาณ 20,000 บาท พ.ศ. 2532 สร้างบ่อเลี้ยงปลา แบบ สปช. ขนาด 20  30 เมตร ลึก 1.5 เมตร งบประมาณ 50,000 บาท พ.ศ. 2532 สร้างบ่อเลี้ยงปลาเอกชน ขนาด 30 40 เมตร ลึก 2 เมตร งบประมาณ 35,000 บาท พ.ศ. 2533 สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 3 ถัง งบประมาณ 43,000 บาท พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณห้องสร้างปฏิบัติการจำนวน 3 ห้อง คือ 1.ห้องคอมพิวเตอร์ 2.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3.ห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณทั้งหมด 130,000 บาท พ.ศ. 2542 สร้างส้วมแบบ 601 / 26 งบประมาณ 119,000 บาท พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมโรงเรียนปัจจุบัน 74,000 บาท พ.ศ. 2542 นายวิจิตร ลวดทรง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2545 นายวิจิตร ลวดทรง ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 นายวิจิตร ลวดทรง ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์ CL10 งบประมาณ 340,000 บาท พ.ศ. 2555 ได้ติดตั้งสัญญานอินเตอร์เนตความเร็วสูง Wi-Net 5.9 Mbได้รับแท็ปเล็ตตามโครงการ One Tablet Per Child จำนวน 15 เครื่อง พ.ศ. 2555 ได้สร้างพุทธสถาน ใช้งบประมาณ 12,000 บาท และได้รับบริจาคพระพุทธรูป จากตระกูลทองลอย และหลงชิน ราคา 22,000 บาท พ.ศ. 2555 ได้สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 งบประมาณ 20,000 บาท จากตระกูลทองลอย และหลงชิน ราคา 22,000 บาท ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 151 คน 1.2 ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ที่ตั้งเลขที่ 106 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวฮีน้อย ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110 โทร. 045-472539 e-mail buahe49_@hotmail.com website http://area.obec.go.th/school/buahe สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาณาเขต บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ 1 บ้านหนองบัวฮี หมู่ 2 และหมู่ 3 ตั้งอยู่ทาทิศใต้อำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 16 กม. ทิศเหนือ จดบ้านม่วงอี ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศใต้ จดบ้านบัวแดง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศตะวันออก จดบ้านเม็ก ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศตะวันตก จดบ้านบัวทอง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและบางส่วนหน้าดินเป็นลูกรัง ป่าไม้ธรรมชาติเหลืออยู่น้อย ทิศตะวันออกมีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย คือ ลำห้วยกว้าง 1.4 สภาพสังคม การปกครอง 1. การปกครอง ในเขตความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การบริการของโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ประกอบด้วยเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ 1 บ้านหนองบัวฮี หมู่ 2 บ้านหนองบัวฮี หมู่ 3 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1.กำนันตำบลหนองบัวฮี นายแสนทวี ดาลาด 2.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ( บ้านหนองบัวฮีน้อย ) นาย สุนทร พุ่มจันทร์ 3.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นาย คำตัน พุ่มจันทร์ 4.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายสุนทร ฉัตรสุวรรณ 2. ประชากร ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย ) ปลูกพริก และ รับจ้างทั่วไป 1.5 ด้านการเมือง เขตพื้นที่ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ดังนี้ 1) สมาชิก อบต. 6 คนคือ 1.นายสุบัน บุญผล หมู่ที่ 1 2.นายระมัย ดุจดา หมู่ที่ 1 3.นางอุไร สีสาร หมู่ที่ 2 4.นางสาคร ฉัตรสุวรรณ หมู่ที่ 2 5.นายสีทน ดุจดา หมู่ที่ 3 6.นายสมศักดิ์ กองแก้ว หมู่ที่ 3 1.6 ด้านศาสนา ประชากรใน พื้นที่เขตบริการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี นับถือศาสนาพุทธ 100 % มี ศาสนสถานที่เป็นวัด 2 แห่ง คือ วัดสว่างวงค์(หมู่ 1 ) กับ วัดบูรพา ( หมู่ 2-3) 1.7 ด้านวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่ มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำรงชีวิต กิจกรรมทางศาสนา เช่น บุญพระเวท บุญผ้าป่า บุญกฐิน บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญประเพณีบั้งไฟ 1.8 ด้านการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนบ้านหนองบัวฮีจัดการศึกษา คือ ระดับอนุบาล ( อ1-2 ) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6 ) รวม 163 คน( พ.ศ.2555) โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์คณะบุคคลที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045472539 อีเมล์: buahe49_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]