โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.จัดการศึกษาระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง

  2.พัฒนานักเรียนให้มีสติปัญญาความรู้ คู่คุณะรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  3.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา

  4.การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต

  3.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัย

  4.ผู้เรียนร้อยละ 75 ใฝรู้ใฝ่เรียน

  5.ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่อย่างพอเพียง

  6.ผู้เรียนร้อยละ 75 มุ่มั่นในการทำงาน

  7.ผู้เรียนทุกคนรักความเป็นไทย

  8.ผู้เรียนร้อยละ80 มีจิตสาธารณะ

  9.ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมีอาชีพ

  10.ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมืและมีส่วนร่วมใฝนการจัดการศึกษา

  11.พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับดีอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045472539 อีเมล์: buahe49_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]