โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านผักหย่า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๓    

  ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙

  ซึ่งมีคณะกรรมการดังนี้

  ๑. เด็กชายดนัย  เคียงวงษ์                           ประธาน

  ๒. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูมิคำ                        รองประธาน

  ๓. เด็กหญิงวิภาวดี  ม่วงอ่อน                        เหรัญญิก

  ๔. เด็กหญิงปฤษฏางค์  คูณแก้ว                   ประชาสัมพันธ์

  ๕. เเด็กหญิงศลิษา  ภูมิคำ                           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  ๖. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูมิคำ                        หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  ๗.เด็กชายณัฐสิทธิ์  ใหญ่ผา                         หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  ๘. เด็กชายรัฐนันท์  คงศรี                             หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

  ๙. เด็กหญิงถิรมน  บัวใหญ่                           หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย

  ๑๐.  กรรมการฝ่ายต่างๆ  ประกอบด้วย

       ๑๐.๑  เด็กหญิงกัลยา  แดนไธสง

       ๑๐.๒  เด็กหญิงศิธร  สมานพันธ์

       ๑๐.๓  เด็กชายวีระยุทธ  สีบัว

       ๑๐.๔  เด็กหญิงศลิษา  ภูมิคำ

       ๑๐.๕  เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันคำ

       ๑๐.๖  เด็กหญิงวิภาวดี  ม่วงอ่อน

       ๑๐.๗  เด็กหญิงกนกพร  คำภาบุตร

       ๑๐.๘  เด็กชายธีรพล  คำภูมี

       ๑๐.๙  เด็กชายรัชชานนท์  มาไว

       ๑๐.๑๐  เด็กชายวีระพล  คงสี

       ๑๐.๑๑  เด็กชายเหมรัตน์  ศรีวงศ์ษา

  ๑๑.  เด็กหญิงวิภาวดี  ม่วงอ่อน                                   เลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: pky.pakkaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา รสจันทร์ โทรศัพท์: 0805868996 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]