โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและองค์กร
  2. เพิ่มศักยภาพ กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      3.  พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

      4.  ปรับปรุงอาคารสถานที่จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้

      5.  พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการใช้หลักสูตร

      6.  เพิ่มทักษะชีวิตของผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ

      จัดการศึกษา

       7.  ส่งเสริมให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาค 

                                                                        

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. ครูเป็นครูมืออาชีพมีการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. มีแหล่งเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มีอาคารสถานที่สวยงามปลอดภัย
  5. มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: pky.pakkaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา รสจันทร์ โทรศัพท์: 0805868996 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]