• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บัญชีรายชื่อการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำขวาง

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หน้าที่

  เบอร์โทร

  1

  นายวุฒิศักดิ์   วงศาสุข

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้บริหารโรงเรียน

  ๐๘๑๙๗๖๐๓๗๑

  2

  นางรชตวรรณ  บุญเต็ม

  ผู้แทนครู

  ผู้แทนผู้ครู

  ๐๙๑๘๓๐๒๔๘๖

  3

  นางทัศนีย์  กองเพียร

  ผอ.รพ.สต.

  ผู้แทนองค์กรชุมชน(รพ.สต.)

  ๐๘๗๙๔๔๒๕๗๘

  4

  นางอังคณา  จันทร์หนองหว้า

  หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๐๖๒๓๗๐๗๘๙๙

  5

  นายสังคม  ดวงดี

  คณะกรรมการชุชน หมู่ ๕

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๐๘๐๗๒๘๘๔๒๖

  6

  นางสาววิไลวรรณ  อินเผือก

  คณะกรรมการ อสม. หมู่ ๕

  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  ๐๙๙๖๓๐๘๒๒๑

  7

  พระครูสถิตภทฺโรภาส

  เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนเค็ง

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ๐๘๑๒๖๘๙๒๗๖

  8

  พระอธิการไพสาร ฐานสมฺปนฺโน

  เจ้าอาวาสวัดบ้านแต้

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ๐๖๑๙๒๖๖๘๓๙

  9

  นายประมวล  แสนทวีสุข

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๐๘๒๑๕๑๕๑๕๖

  10

  นางบัวไข  ทองคำพิมพ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๐๖๕๒๖๒๓๔๘๙

  11

  นายบัวผัน  คุณสมบัติ

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  12

  นายลำพวร  แสงงาม

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๐๙๓๔๗๖๘๕๐๔

  13

  นายบุญมา  สีดก

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๐๙๒๓๔๙๖๔๙๒

  14

  นายธนภัทร   พุ่มจันทร์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๐๘๘๑๑๓๕๐๘๖

  15

  นายบัวลี  ศรีคำถา

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๐๖๖๐๐๔๙๙๘๘

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:01:30 น.

โรงเรียนบ้านคำขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-288316 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชานันท์ ฐิฏิดี ณ อุบล โทรศัพท์: 0956094156 อีเมล์: krunatchananka@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]