• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำขวาง

   

  1. นางสาวนันฒิยา สุตาวงค์                         ประธานกรรมการ
  2. นางสาวจิราพร ก้อนเรณู                          รองประธานกรรมการ
  3. นายรัฐภูมิ  สงค์จันทร์                              รองประธานกรรมการ
  4. นางสาวกรรภิรมย์  เอกภพ                        เหรัญญิก
  5. นางสาวฐิติพร ทองอ่อน                           หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  6. นางสาวพิมพ์นภา สลักคำ                        หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
  7. นางสาวเสวภา พุ่มดังษ์                            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  8. นางสาวอรปรียา ประทุมแพง                     กรรมการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
  9. นางสาวจิราพร ก้อนเรณู                           หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  10.  เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ปัญญากุล               หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
  11.  เด็กหญิงอดิภา ทิพรส                             หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์
  12.  นางสาวตวิษา คนเรือ                              หัวหน้าฝ่ายอนามัย
  13.  นายรัฐภูมิ  สงค์จันทร์                              หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและกีฬา
  14.  นางสาวเอมี่  คชยาพันธ์                          หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
  15.  นางสาวสาริณี  สุขโภค                           เลขานุการ
  16.  นายพธวรรษ  ศรีมณี                               ผู้ช่วยเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:01:30 น.

โรงเรียนบ้านคำขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-288316 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชานันท์ ฐิฏิดี ณ อุบล โทรศัพท์: 0956094156 อีเมล์: krunatchananka@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]