• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  คุณธรรม  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับพื้นฐาน
  2. จัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน
  3. จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อในระดับสูงโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม   และเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้   ทั้งภายในและภายนอกจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข  อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และเป็นแบบอย่างที่ดี
  6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นครูมืออาชีพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
  7. บริหารโรงเรียนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:01:30 น.

โรงเรียนบ้านคำขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-288316 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชานันท์ ฐิฏิดี ณ อุบล โทรศัพท์: 0956094156 อีเมล์: krunatchananka@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]