โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์

                 ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส เป็นโรงเรียนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รักการทำงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

                         ปรัชญาของโรงเรียน

                        " สิกฺขา วิรุณฺหิ สัมปัตฺตา"

                            การศึกษาทำให้เจริญงอกงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา สินทรัพย์ โทรศัพท์: 0906011103 อีเมล์: pattasuda.1103@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]