• ประวัติโรงเรียน
  •            โรงเรียนบ้านป่าเลา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2519 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนก่อ    อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีอาณาเขตใกล้กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศ ของกระทรวงการคลัง โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเหล่าคำ ทำการสอนโดยชุดคุ้มครองหมู่บ้าน   ตำรวจตระเวนชายแดน  จากฐานปฏิบัติการบ้านป่าเลา วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2519   มีราษฎรที่จบชั้น ม.ศ. 3 จำนวน 2 คน  มาทำการสอนวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2520  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนบ้านป่าเลา มีนายปรีชา  ภารการ  มาช่วยราชการทำหน้าที่แทนครูใหญ่

               โรงเรียนบ้านป่าเลา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 8  คน ข้าราชการครู  6  คน  พี่เลี้ยง จำนวน   2  คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน 99 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย จำนวน 51 คน นักเรียนหญิง  จำนวน  48  คน   มีสิบเอกเอกลักษณ์  ป้องกัน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เขตบริการโรงเรียนมี 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าเลา หมู่ 6 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-23 10:30:32 น.

โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]