• คณะกรรมการนักเรียน
 •    

      ๒.๑   เด็กหญิงศิรินทิพย์   แก้วศรี

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  ประธานสภานักเรียน

      ๒.๒   เด็กหญิงโสภา        วงศ์สุธา

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  รองประธานฯคนที่ ๑/งานอนามัย

      ๒.๓   เด็กชายตะวันฉาย   เดชวงค์

      ๒.๔   เด็กชายเกรียงไกร   พรมมาโฮม

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  รองประธานฯคนที่ ๒/งานปกครอง

  กรรมการ/งานวิชาการ

      ๒.๕   เด็กชายธนนันท์     รวมแก้ว 

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

  กรรมการ/กิจกรรมนักเรียน

      ๒.๖   เด็กหญิงสิรินธา      สุพี

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

      ๒.๗   เด็กชายศักดิ์ดา      โพธิ์ทอง

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  กรรมการ/อาคารสถานที่

      ๒.๘   เด็กหญิงวรินทร      ทองมาก

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

  กรรมการ/ปฏิคม

      ๒.๙   เด็กหญิงอมรรัตน์     ทวี

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔

  กรรมการ/เหรัญญิก

    ๒.๑๐   เด็กชายวีรภัทร       ทองมาก

    ๒.๑๑   เด็กหญิงภณิดา       ระดาบุตร

    ๒.๑๒   เด็กหญิงกรพินธุ์      สายศรี   

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

     ๒.๑๓  เด็กหญิงจิรัชยา      สุมา

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๒.๑๔  เด็กหญิงศิรินทรา    แก้วศรี

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑

  กรรมการ

     ๒.๑๕  เด็กหญิงอธิชา       กุลทะโสม

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-23 10:30:32 น.

โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]