โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม” เหตุที่มีคำว่า “แก้ง” นำหน้าชื่อ เนื่องจากเป็นชื่อของตำบลในขณะนั้นและโรงเรียนบ้านหนองสนมในอำเภอเดชอุดม มี 2 โรงเรียน จึงนำชื่อตำบลแก้งมานำหน้า เพื่อให้รู้ว่าเป็นโรงเรียนบ้านหนองสนม ตำบลแก้ง โรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 โดยมีนายเสรี เอกนาม ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดและมีข้าราชการร่วมพิธีคือ นายดี สารินทร์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี นายประจญ ปันโต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี นายคำ จินดาวัลย์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแก้ง นายเตียง ปุรินันท์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกชำแระ พร้อมด้วยนายอุด สร้อยมาลุน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสนมและชาวบ้านบ้านหนองสนม ในการจัดตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกชำแระและเกณฑ์เด็กในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 63 คน ทางราชการได้แต่งตั้งนายเลิศ ห่องคำ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกชำแระมาทำการสอน ซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แรกตั้งโรงเรียน สภาพอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยชาวบ้านหนองสนมได้ร่วมกันสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียน ซึ่งนายมั่น คำแพงจีน นายสุข แก้วพาปราบ และนายมูล สร้อยมาลุน ชาวบ้านหนองสนมบริจาคมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางนิติกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน ในปี พ.ศ. 2503 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2509 นายเลิศ ห่องคำ ตำแหน่งครูใหญ่ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว ทางราชการได้แต่งตั้งนางเบญจวรรณ ดวงจำปา มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ในปี พ.ศ. 2510 นางเบญจวรรณ ดวงจำปา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านโนน ทางราชการจึงแต่งตั้งนายถวิล จันทร์คำ รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่จัตวา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ในปี พ.ศ. 2523 ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนโดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อมา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรก่อนประถมศึกษา 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 30 คน ในปี พ.ศ. 2535 ได้โอนโรงเรียนจากสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม มาสังกัดสำนักงานประถมศึกษากิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งแยกจากอำเภอเดชอุดม ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ทางราชการได้โอนโรงเรียนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และอำเภอทุ่งศรีอุดมอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอเดชอุดม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 นายถวิล จันทร์คำ ได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระหว่างนั้นนายศักดา มีกุล ข้าราชกาครู ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 นายเสนอ สร้างสุข ได้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา อำเภอนาจะหลวย โดยมีนายศักดา มีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2548 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นายวิสูตร ม่วงหวาน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแคน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 นายยอดสง่า หันพรหมมา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพบูลย์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น ได้เดินทางมารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นายยอดสง่า หันพรหมมา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน นายศักดา มีกุล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนแก้งบ้านหนองสนมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งหมด 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน สำหรับอาคารเรียนและอาคารประกอบ 1.อาคารเรียน 2 หลัง 10 ห้องเรียน 2.อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 3.บ้านพักครู 1 หลัง 4.อาคารห้องสมุด 1 หลัง 5.อาคารสำนักงานครู 1 หลัง 2 ห้อง 6.ห้องน้ำห้องส้วมส้วม 2 หลัง 8 ที่ ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 ได้จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0804810365 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นโลบล คำเก่ง โทรศัพท์: 0816009050 อีเมล์: Sadongna@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]