โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบ
  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  4. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
  5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพบริเวณ อาคาร สถานที่  ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีความปลอดภัย
  6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารยุคใหม่ ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจ และให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
  7. โรงเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้
  8. นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
  9. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

  เป้าประสงค์

  1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบ

  2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

  4.โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน

  5.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพบริเวณ อาคาร สถานที่  ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีความปลอดภัย

  6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารยุคใหม่ ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจ และให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี

  7.โรงเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้

  8.นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

  9.ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0804810365 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นโลบล คำเก่ง โทรศัพท์: 0816009050 อีเมล์: Sadongna@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]