โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๐๘  ครั้งแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองขอน     โดยมีเจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็กร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารชั่วคราวขนาดกว้าง   ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  ซึ่งเป็นที่ดินบริจาค โดยนายสุดตา  อินทร์ประสิทธิ์  จำนวน  ๘  ไร่  นายรินทร์  ผกาศรี    จำนวน   ๘  ไร่  ๒  งาน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีครู ๑  คน  คือ นายศักดิ์  พุทธพรหม  มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๑๒  คน

            พ.ศ.  ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ซ    พื้นเตี้ย  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท และแยกตัวออกจากเขตการปกครองของอำเภอเดชอุดม  มาเป็นอำเภอน้ำยืน                  

            พ.ศ.  ๒๕๑๕  นายศักดิ์  พุทธพรหม  ได้ถึงแก่กรรม และได้รับการบรรจุเพิ่ม  ๑  อัตรา

            พ.ศ.  ๒๕๑๖  นายวิวัฒน์  พุทธพรหม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านหนองขอนเป็นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

            พ.ศ.  ๒๕๒๒  โรงเรียนได้รับการขยายการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. ๑ ซ  พื้นสูง  ๒  ห้องเรียน  มีนายเข็มชาย  สิทธิปกรณ์  เป็นครูใหญ่

            พ.ศ.  ๒๕๒๓  โรงเรียนได้รับการขยายชั้นศึกษาถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

             พ.ศ.  ๒๕๒๔  นายจงกล  พลบุปผา   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายเข็มชาย  สิทธิปกรณ์ ที่ย้ายออก

             พ.ศ.  ๒๕๒๙  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา

             พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ข พื้นติดดิน  ๒  ห้องเรียน

             พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียนพร้อมต่อเติมชั้นล่าง  ผู้บริหารเลื่อนระดับเป็น   อาจารย์ใหญ่

             พ.ศ.  ๒๕๓๔  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาชั้น ม. ๑                                         

             พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้แยกเขตการปกครองออกจากอำเภอน้ำยืน  มาเป็น กิ่งอำเภอน้ำขุ่น

             พ.ศ.  ๒๕๔๐  ผู้บริหารเลื่อนระดับจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ  ได้รับงบประมาณ

  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  งบประมาณการก่อสร้าง  ๑,๑๒๕,๐๐๐  บาท

  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  ชั้นล่างจำนวน

  ๔  ห้องเรียน งบประมาณการก่อสร้าง  ๙๗,๐๐๐  บาท     

  พ.ศ.  ๒๕๔๗  นายจงพล  พลบุปผา  เสียชีวิต  นายพรชัย  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บ้านโนนสวรรค์ เข้ามารักษาราชการแทน 

              พ.ศ.  ๒๕๔๗  นางวาณี   ผิวหอม  ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่   ๑๒   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗

              พ.ศ. ๒๕๕๑  นายสุรทอน   หมั่นนิยม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๑  ถึงปัจจุบัน           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 15:43:09 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 097-9235325 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีรศักดิ์ บุญเชิญ โทรศัพท์: 0881261721 อีเมล์: thirasak209@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]