โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission )

  ๑.      พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีระสิทธิภาพ

  ๒.      พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓.      ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  มีความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  น่าเรียน  ใช้แหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรม        ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  ๖.      ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  ๗.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา  ประหยัด  อดออม  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 15:43:09 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 097-9235325 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีรศักดิ์ บุญเชิญ โทรศัพท์: 0881261721 อีเมล์: thirasak209@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]