โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  มุ่งสู่สากล ดำรงตนอย่างไทย มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ  ห่างไกลยาเสพติด   มีจิตอาสา  ก้าวหน้านำเทคโนโลยี  ประหยัด  อดออม   ร่วมกันทำสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  ส่งเสริมครูมีจรรยาบรรณ  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 15:43:09 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 097-9235325 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีรศักดิ์ บุญเชิญ โทรศัพท์: 0881261721 อีเมล์: thirasak209@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]