โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •         เมื่อประมาณปีการศึกษา  2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายบุญเหลือ  แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดและ นายพิศิษฐ์  บัวแย้มผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจราชการด้วย ได้พบปัญหาว่ามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด คือ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล เป็นจำนวนมาก เกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองที่จะรับได้ นายบุญเหลือ  แฝงเวียง จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษา ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่สาม และมอบหมายให้  นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์ซึ่งรับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล   เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบจัดซื้อ  ซึ่งควรให้มีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค  สามารถขยายได้เต็มที่ในอนาคต คณะดำเนินการได้เสาะหาที่ดินหลายแห่ง จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณดงคำอ้อ ซึ่งเดิมเป็น คลังอาวุธของทหารอเมริกัน ตอนเกิดสงครามเวียดนาม และเป็นศูนย์ลาวอพยพ  ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัด  คณะดำเนินการเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม  จึงได้เข้าพบ  นายประมูล   จันทรจำนงค์   นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดเพิ่มขึ้น  และเสนอขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ซึ่งมีเนื้อที่ 110 ไร่  77  ตารางวา  จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง  ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยก็ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามที่ขอ  และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัดปักเขตแดน  คณะดำเนินการได้ทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด  แห่งที่ 3  เมื่อวันที่  25 เมษายน 2521 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า ศรีปทุมพิทยาคาร ซึ่งหมายถึงสถาบันที่เป็นสง่าราศีแห่งชาวอุบลราชธานี  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญศึกษาประเภทสหศึกษา  ในระหว่างนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมทั้งอัตราครูมาบรรจุแต่งตั้ง ทางราชการจึงขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่าง) เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราวได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นในจังหวัดอุบลราชธานี มาทำการสอน จำนวน  14  คน เปิดรับนักเรียนชาย- หญิง จำนวน 12 ห้องเรียน  แยกเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) จำนวน  6  ห้องเรียนและมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 6  ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 575 คน โดยมีนายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรักษาการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรก  

           วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4531-4708 อีเมล์: tupubon@tupubon.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ บุญช่วย โทรศัพท์: 0819767079 อีเมล์: wanlop@tupubon.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]