โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • นายพุฒิพงศ์  พลศรี                  ประธานสภานักเรียน

  นางสาวยุวดี  ไพเราะ       รองประธานสภานักเรียน

  นางสาวปิยธิดา  ศรีสังข์          รองประธานสภานักเรียน

  นายวิฑูรย์    ทองดี              กรรมการสภานักเรียน

  นายนิรันดร์    พรมลี              กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวจุฑามาศ    จันทร์ทรง           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวธนัตดา    สารักษ์           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวธิติสุดา    สมศรี         กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวปรารถนา    คำพันธ์        กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวภัทรริกา    เกษมราช        กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวยุวดี    ไพเราะ           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวจิรัชยา    แนวจำปา           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวธัญญารัตน์    ทองปน           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวปิยธิดา    ศรีสังข์               กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวปณิตา    สำราญวงศ์           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวชนากานต์    มีสติ              กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวนิติยา    สานเสนาะ               กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวสิริยากร    เฉลียวธรรม             กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวรัตนากร    ละชั่ว           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวกาญจนา    คะตะวงศ์             กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวยุพารัตน์    ชูหา           กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวปฏิญญา    มาดสินชัย             กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวสุพัตตรา    หวังชม              กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวสุธินี    สินประโคน          กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวกุลธิดา    จำปาป่า             กรรมการสภานักเรียน

  นายธนาพร    อนุรักษ์ราษฎร์                กรรมการสภานักเรียน

  นายบูรพา    ศุภลักษณ์              กรรมการสภานักเรียน

  นายศราวุฒิ    นาจาน                 กรรมการสภานักเรียน

  นางสาววราภรณ์    ยิ่งยง               กรรมการสภานักเรียน

  นางสาวกัญญารัตน์    จุ้ยเส็ง                กรรมการสภานักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4531-4708 อีเมล์: tupubon@tupubon.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ บุญช่วย โทรศัพท์: 0819767079 อีเมล์: wanlop@tupubon.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]