โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  2. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐาน

  3. พัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4531-4708 อีเมล์: tupubon@tupubon.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ บุญช่วย โทรศัพท์: 0819767079 อีเมล์: wanlop@tupubon.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]