• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION) 

                 โรงเรียนนาส่วงวิทยา มีพันธกิจ ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์  6 พันธกิจ ดังนี้

  1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความยั่งยืนของการปกครองในระบอบ

       ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพ

       ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ

  3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

  4.  สร้างโอกาส สร้างอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ

       ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย

       มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (SCHOOL GOAL)

  1. มีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความยั่งยืนของการปกครองระบอบ

      ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  2. ผู้เรียนมีศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ทักษะความรู้ วิชาการ

      ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ

      สามารถจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล 

  4. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา ได้รับการบริการทางการศึกษา

      อย่างเท่าเทียมกัน

  5. มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6. มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่าย

      เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

   

   

  บันทึก วันอาทิตย์  24 มีนาคม 2562  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:28:06 น.

โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]