• กิจกรรม
 • งานกิจกรรมภายใน

 • งานบุคคล
 • งานบุคคลโรงเรียน

 • งานกิจการนักเรียน
 • งานปกครอง

  ระบบดูแลนักเรียน

   

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวิระ   สุดใจ                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายเพรียวพันธ์    ไชยพันธ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธานกรรมการ

  3. นายทองด้วง    สร้อยฟ้า                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       รองประธานกรรมการ

  4. ร.ต.ท.ยุรทิตย์   บุญเชิญ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  5. นางสาวขวัญใจ   เจริญดี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  6. นายทวี     ประสานพันธ์                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  7. นายบุญเพ็ง   กุลบุตร                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  8. พระครูอรุณธรรมโกศล                            ผู้แทนองค์กรศาสนา                            กรรมการ

  9. พระครูอธิการสัญญาอนุตฺตโร                   ผุู้แทนองค์กรศาสนา                           กรรมการ

  10. นายศุภกฤษ   โคพะทา                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  11. นายสายันต์   แสงประสาน                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

  12. นายสุพร   นีระมนต์                               ผู้แทนชุมชน                                     กรรมการ

  13. นางสาวชัญญานุช   สายทอง                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  14. นายสถาพร   โลมารักษ์                        ผู้แทนครู                                           กรรมการ

  15. นายดุริยะ     จันทร์ประจำ                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                       กรรมการและเลขานุคณะการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 08:32:08 น.

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-306095 อีเมล์: nayiaschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิตนภา กาญจนรักษ์ โทรศัพท์: 0934532509 อีเมล์: sopitnapa09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]