• กิจกรรม
 • งานกิจกรรมภายใน

 • งานบุคคล
 • งานบุคคลโรงเรียน

 • งานกิจการนักเรียน
 • งานปกครอง

  ระบบดูแลนักเรียน

   

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  นายณัฐพล สร้อยสิงห์ ประธานนักเรียน

  นางสาวมะลิวัลย์ สมพงษ์ ฝ่ายบริหาร

  นางสาวอภิญญา อัครบุตร กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬา

  นายธวัชชัย ดีแสน นายพีรดนย์ คงมั่น นางสาวเกศยา แหวนนาค กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบำเบ็ญประโยชน์

  นางสาวแพรวไพลิน มลทินอาสน์ นางสาวมาริษา นีระมนต์ นางสาวพัทธมน เทศไธสง กรรมการสภานักเรียนฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

  นางสาวจันทนิภา กันหารินทร์ นางสาวณัฐนันญา อินทะนา นางสาววิไลวรรณ คงคะพันธ์ กรรมการสภานักเรียนฝ่ายนัทนาการ

  นางสาวเกศยา แหวนนาค นางสาวจิราพร พวงพั่ว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 08:32:08 น.

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-306095 อีเมล์: nayiaschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิตนภา กาญจนรักษ์ โทรศัพท์: 0934532509 อีเมล์: sopitnapa09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]