• กิจกรรม
 • งานกิจกรรมภายใน

 • งานบุคคล
 • งานบุคคลโรงเรียน

 • งานกิจการนักเรียน
 • งานปกครอง

  ระบบดูแลนักเรียน

   

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักความเป็นไทย ให้มีจิตสาธารณะ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน

  3. พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

  5. นำหลักธรรมาภิบาลใช้บริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 08:32:08 น.

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-306095 อีเมล์: nayiaschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิตนภา กาญจนรักษ์ โทรศัพท์: 0934532509 อีเมล์: sopitnapa09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]