โรงเรียนบ้านยางกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         โรงเรียนบ้านยางกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่4   ตำบลโนนทราย   อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2521  โดยแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านหนามแท่ง  กลุ่มโรงเรียนม่วง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน  มีครู 3 คน  นายวิรัช  แนวกันยา  เป็นครูใหญ่  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านยางกลางเป็นที่เรียนชั่วคราว

          ต่อมาเจ้าอธิการลพบุรี วรณาโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านยางกลาง นายนวล  จันทร์สมัคร ผู้ใหญ่บ้านและคณะครูได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน มีผู้บริจาคจำนวน 9 รายรวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 7ไร่ 55 ตารางวา ประชาชนบริจาคสมทบ 872 บาท ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร

  ค่าก่อสร้าง 1,000 บาท และย้ายมาเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2522

          ในปี พ.ศ.2523ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ยส.002 ขนาด 3ห้องเรียน 1 หลังและบ้านพักครูแบบ 301/23 จำนวน 1 หลัง เริ่มก่อสร้าง 13 มกราคม 2524 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2524

                          ในปี พ.ศ.2523 ทางราชการได้ยกเลิกการเรียนการสอน อาร์ ไอ ที แต่ยังมีการเกณฑ์เด็ก 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ 6 ปี กับ 7 ปี เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          ในปี พ.ศ.2525  สร้างซุ่มประตูเข้า – ออก โรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200   ปี มูลค่า 7,000 บาท นายประเสริฐ พิจารสฤษดิ์ เป็นครูใหญ่

                          ในปี พ.ศ. 2529 ได้ขยายการเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้งหมด 18 คน

          ในปี พ.ศ.2534ได้สร้างห้องสมุด 1 หลัง ขนาด 5 × 7 เมตร มูลค่า 42, 317 บาท โดยงบประมาณบริจาคคณะผ้าป่ากรุงเทพฯคณะครูและชาวบ้านยางกลาง  นายสมัย บุญคงชน  เป็นครูใหญ่

          เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 นายสมัย  บุญคงชนย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนามแท่งนางวิไล บุญทศ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ สอนประจำชั้นอนุบาลและนายวรการ  แสนสุด สอนชั้น ป.2,4,6 และในวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2538          

  ในปี พ.ศ.2539 ได้งบประมาณจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพ ฯ สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 7 × 11 เมตร โครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง เทพื้น คสล. มูลคาประมาณ 50,000 บาท นายณรงค์ฤทธิ์ ใจชื่น เป็นอาจารย์ใหญ่

          ในปี พ.ศ.2540 ได้รับบริจาคเสา , แรงงาน , ทำประปาในโรงเรียน ต่อท่อรอบบริเวณโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีน้ำใช้ตลอดปี

          ในปี พ.ศ.2541  ทางราชการมีนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านยางกลางถูกเข้าโครงการ  ทำให้การพัฒนาหยุดชะงัก

          ในปี พ.ศ. 2542   ชาวบ้านและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกันเดินทางไปร้องขอให้โรงเรียนไม่ถูกยุบรวม

          ในปี พ.ศ. 2543  ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องอนุบาลกั้นรั้วไม้ใผ่ ขนาด 6 × 3 เมตร

          ปี พ.ศ. 2544  ทางราชการได้ย้ายนายประมวล  จันทร์สมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแดง  ทำให้มีครู 4 คน  ครบชั้นเรียน

          วันที่  1  เดือนมกราคม   พ.ศ 2545  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ  ชาวบ้าน  คณะครู  ร่วมสมทบในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2   เครื่อง 

                          วันที่  31 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2545  นายณรงค์ฤทธิ์  ใจชื่น  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง 

                          วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2545  นายจำรูญ บุญขันธ์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านพืชคาม  สปอ.ไทยเจริญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ชาวบ้าน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันจัดสร้างสนามเปตอง ขนาด 4 × 12 เมตร มูลค่า 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )

                          วันที่ 12 มีนาคม 2546 ได้จัดทำป้ายตะแกรงเหล็กหน้าโรงเรียน คิดเป็นมูลค่า 1,500 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )

                  วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2546 ชาวบ้าน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายและก่อสร้างฐานเสาธง ทาสีใหม่ คิดเป็นมูลค่า 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )

                  ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน 45คน ครู 4 คน เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

                  วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนได้โอนจากสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ได้ทำการรื้อถอนบ้านพักครูแบบ 301/ 23

                  วันที่ 27 มกราคม 2547 โรงเรียนได้จัดทำป้ายสำหรับปิดประกาศข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  คิดเป็นมูลค่า  4,900  บาท

  วันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  40,000  บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ยส.002 เปลี่ยนวงกบบานประตู ชั้น ป.2 , ป.6  เปลี่ยนสังกะสี รางน้ำ เปลี่ยนขอรับ ขอสับ ทาสีประตู

  ในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 37 คนครู  4  คน  เปิดสอนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546  หลักสูตร พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

  วันที่  15  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2547  ดร.สุวรรณี  มังคละพฤกษ์ ได้บริจาคโทรทัศน์สี  20  นิ้ว ยี่ห้อชาร์ป และเครื่องเล่น วีซีดี  คิดเป็นมูลค่า  5,000  บาท

                  วันที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2547   ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547     ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการครูสายผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน จากตำแหน่งอาจารย์  เป็น ครู  จากครูใหญ่ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

                  วันที่ 1  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2548  โรงเรียนได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  3  เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่า 55,000 บาท  จากนายเหวิน  หยง ชู   โดยนายจันที – นายบุญมี    สีดากิจ  เป็นผู้ประสานงาน

                  วันที่   24   เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 ทางองค์การโทรศัพท์ได้มาติดตั้งโทรศัพท์ไร้สายให้กับโรงเรียน

               วันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้าน  ศิษย์เก่า  ได้ซื้อดินถมที่และก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงกบและเลี้ยงปลา   คิดเป็นมูลค่า  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                 วันที่  13  เดือน กันยายน  2549  ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้าน  ครู และ ศิษย์เก่าได้ก่อสร้างรั้วและป้ายด้านหน้าโรงเรียน  คิดเป็นมูลค่า  217,000  บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                 วันที่  25   เดือน พฤษภาคม  2550  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค  ปรับปรุงบริเวณสนามและทางเข้าทางออก ทำรั้วอิฐบล็อก  ทาสีอาคารเรียน  คิดเป็นมูลค่า  20,000  บาท

                  ปีการศึกษา 2551 เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.  2546 และหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีครู 4 คน  นักเรียน 20 คน  

                  ปีการศึกษา 2552 เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.  2546 และหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีครู 3 คน  นักเรียน 25คน

                  ปีการศึกษา 2553 เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.  2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีครู 4 คน  นักเรียน 25 คน

                  19 มกราคม 2554  นายมนตรี  เวียงอินทร์  ยายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

                  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้รับเงินบริจาคปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล ราคา  138,000  บาท

                  วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2554 ได้รับการบริจาคก่อสร้างถนน (สุวัฒน์ วิชชุฏา สุวิมลชุมชนร่วมใจ)เป็นถนนคอนกรีต โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอมหาชนะชัยและคณะ เป็นเงิน 76,000  บาท

                  วันที่  19 มีนาคม  พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด งบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

                  ได้รับงบสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทำโรงเพาะเห็ด จากเกษตรจังหวัดยโสธร บ่อปุ๋ยหมักชีวภาพ  จาก กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร  และนายสุวัฒน์  เข็มเพชร  นายอำเภอมหาชนะชัย  เลียงไก่พันธุ์ไข่  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

                  ได้รับความอนุเคราะห์ไก่สามสายเลือด  จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ปอแดง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:48:11 น.

โรงเรียนบ้านยางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0868503185 อีเมล์: yangklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรการ แสนสุด โทรศัพท์: 0879632992 อีเมล์: worakarn.show1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]