โรงเรียนบ้านยางกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายวิเชียร   เพ็ญเนตร                   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายเริ่ม   บุญแล                           (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                             กรรมการ

  3.  พระอธิการบุญสม  อติธม.โม         (ผู้แทนด้านศาสนา)                                       กรรมการ

  4.  นายสมศรี     แขมคำ                    (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)              กรรมการ

  5.  นายคำพันธ์   บุญแล                    (ผู้แทนผู้ปกครอง)                                         กรรมการ

  6.  นายอัมพร   แนวราษฎร์               (ผู้แทนองค์กรชุมชน)                                     กรรมการ

  7.  นางจันเพ็ญ  วิเศษศรี              (ผู้แทนศิษย์เก่า)                                            กรรมการ

  8.  นายประมวล  จันทร์สมัคร           (ผู้แทนครู)                                                      กรรมการ

   9.  นายวีรพันธ์   สานนท์                  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                     กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:48:11 น.

โรงเรียนบ้านยางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0868503185 อีเมล์: yangklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรการ แสนสุด โทรศัพท์: 0879632992 อีเมล์: worakarn.show1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]