โรงเรียนบ้านยางกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •                 1. บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบการมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

                    2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์  รู้จักประหยัดอดออม  มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ และเรียนรู้ได้ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง

                    3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่พัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญงอกงาม  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:48:11 น.

โรงเรียนบ้านยางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0868503185 อีเมล์: yangklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรการ แสนสุด โทรศัพท์: 0879632992 อีเมล์: worakarn.show1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]