• ประวัติโรงเรียน
 •  โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2523 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5  ปีวอก

                  สถานที่ก่อตั้งโรงเรียน 
  ตั้งอยู่ที่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์   35110 โทรศัพท์  045-762701   บนเนื้อที่  70  ไร่

                  ที่ดิน   เดิมเป็นป่าสงวนโดยปล่อยให้ชาวบ้านทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ใด ๆ เป็นระยะเวลาหลายปี และดินแดนแถบนี้เคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนแล้วปล่อยให้รกร้างมาแรมปีเนื่องจากการเติบโตของชุมชนแห่งนี้ โดยเฉพาะการก่อตั้งหมู่บ้าน : บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 บ้านงิ้วหมู่ 5 และ บ้านหนองกบ หมู่ 8
  ชาวบ้านที่ถือครองที่ดินแห่งนี้ ได้พร้อมใจกันสละที่ดินทำกิน และที่ดินเพิ่มเติมบางส่วนในจำนวน 17 ราย ในเขตตำบลกู่จาน เพื่อประโยชน์อันสูงสุดในสาธารณะสมบัติของทางราชการด้านการศึกษา

                  อาณาเขต 
                  ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตพื้นที่บ้านงิ้ว และถนนสายบ้านงิ้ว หมู่ 5 บ้านสมบูรณ์พัฒนา  หมู่ 3  บ้านหนองกบ หมู่ 4 และ 8 
                  ทิศใต้   ติดกับถนนสาธารณะกั้นระหว่างโรงเรียนกับสถานที่ราชการ ได้แก่ ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลกู่จาน และสถานีอนามัยกู่จาน 
                  ทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะกั้นระหว่างโรงเรียนกับเขตที่ดินทำกินของหมู่บ้าน  บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 
                  ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะกั้นระหว่างโรงเรียนกับสถานที่ราชการ คือ  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน และที่ทำกินของชาวบ้านบ้านหนองกบ หมู่ 8

                 ดำริในการก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำตำบลของชุมชน 
                  ครั้งที่ 1               พ.ศ. 2520 นายทวีป  แสนสวาสดิ์ ครูประจำโรงเรียนกู่จาน                   
  และนาย พิทักษ์  สุวงศ์จันทร์ ผู้ช่วยอาจารย์โรงเรียนกู่จาน                       
  ได้มี แนวความคิดเกี่ยวกับการหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ปรากฏว่าได้ 
  ที่ดินที่จะก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมประจำตำบล จำนวน  60 ไร่  2  งาน 
                  ครั้งที่ 2                  พ.ศ. 2521 – 2523 แนวความคิดได้ถูกตีแผ่มากขึ้น และมีคณะทำงาน     
  ในการก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้ คือ 

   ก. กรรมการฝ่ายสงฆ์ 
   1. พระครูพระพิธธรรมโสภน     เจ้าอาวาสวัดกู่จาน 
   2. พระครูอุดม                           เจ้าอาวาสวัดเหล่าไฮ 
   ข. กรรมการฝ่ายฆราวาส 
   1. ส.ต. อุ่น  ศรีโชค                   กำนันตำบลกู่จาน 
   2. นายจันสี  พันเดช                 ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์พัฒนา 
   3. นายสานิตย์  ซื่อตรง             อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกู่จาน 
   4. นายพิทักษ์  สุวงศ์จันทร์        ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกู่จาน 
   5. นายทวีป  แสนสวาสดิ์           ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านกู่จาน 
   6. นายประกอบ  ธรรมวงศ์        ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านกู่จาน 
   7. คณะครู – อาจารย์ พระสงฆ์ พ่อค้าประชาชนในเขตตำบลกู่จานทุกคน
   8. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์ตำบล ทุกคน 
   9. เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยกู่จาน : นายจอม – นางบุญช่วย  เสาทอง

                  โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2523 และก่อตั้งพร้อมกันกับโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523   ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก โดยทำการปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นแรกจำนวนแรกเข้า 65 คน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 ณ อาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้อง ( อาคารไม้มุงด้วยสังกะสี : บริจาควัสดุก่อสร้างโดยชาวบ้าน พ่อค้าประชาชน โรงเรียนบ้านกู่จาน วัดกู่จาน และวัดเหล่าไฮ เป็นต้น )   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 19:37:30 น.

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 0-4571-4327 อีเมล์: sangkla.8@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ มาลัย โทรศัพท์: 0917377919 อีเมล์: kannikamalai01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]