โรงเรียนชีลองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนชีลองวิทยา เริ่มก่อตั้งครั้งแรกโดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ. 2537  จำนวน  79  คน  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดพุทโธวาท บ้านชีลอง  หมู่ที่ 1  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีครูจากโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามาช่วยสอนจำนวน 8  คน  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2540  กรมสามัญศึกษา  ประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียนชีลองวิทยาและแต่งตั้งให้  นายวรวิทย์  วิลาวรรณ  อาจารย์ 2  ระดับ 7  ปฎิบัติหน้าที่ครูใหญ่  ขณะนั้นยังไม่มีงบประมาณ ชาวบ้านชีลอง  บ้านกุดเหม่งและหมู่บ้านใกล้เคียงได้บริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1  หลัง  4  ห้องเรียน  บนพื้นที่สาธารณประโยชน์  40 ไร่  บริเวณบ้านกุดเหม่ง   หมู่  2  ตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   เป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากศาลาการเปรียญวัดพุทโธวาท มาเรียนในสถานที่ดังกล่าวและได้งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2540  กรมสามัญการศึกษา  ประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียนชีลองวิทยาและแต่งตั้งให้  นายวรวิทย์  วิลาวรรณ  อาจารย์  2  ระดับ  7  มาปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง  ครูใหญ่  และได้ย้ายโรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรครูจากศาลาการเปรียญวัดพุทโธวาท  มาก่อสร้างในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน  40  ไร่  บริเวณบ้านกุดเหม่ง หมู่ที่  2  ตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ  ชาวบ้านชีลอง  ชาวบ้านกุดเหม่งและชาวบ้านจากหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน  และได้รับงบประมาณสนับสนุน
  จากฝ่ายต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปีการศึกษา 2546 ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดมาสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1
  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา  2552  ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดมาสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  เขต  30  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 20:40:13 น.

โรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheelongwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา โทรศัพท์: 0862578379 อีเมล์: vi.cheelong@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]