โรงเรียนชีลองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ(Mission)

            1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการการคิด การมีส่วนร่วม ทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

             2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุกด้านพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติ

            3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้    และมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

            4. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

            5. ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมความรู้ ความสามารถและทรัพยากรเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

            1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และลักษณะที่พึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะชีวิต คิดและแก้ปัญหาเป็น ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

            2. ผู้เรียนเป็นคนไทยยุคใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  ดีเยี่ยม พร้อมรับการเป็นพลโลก

            3. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

            4. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

            5. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากทั้งภาครัฐและเอกชน

            6. สถานศึกษาจัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

            7. สถานศึกษามีทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 20:40:13 น.

โรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheelongwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา โทรศัพท์: 0862578379 อีเมล์: vi.cheelong@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]