• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านน้ำปลีก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459   โดย   ขุนอเนก  อำนาจ  นายอำเภออำนาจเจริญ   และสิทธิ    บริบาล  ( บัว )   กำนันตำบลน้ำปลีก  เป็นผู้ตั้ง    เปิดทำการสอนที่วัดศรีมงคล  มีนายบุดสา  อรกาล  และนายเพ็ง พรมทรา เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนทั้งหมด   20  คน โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินบริจาคจากนักเรียน  หัวละ  25  สตางค์ต่อเดือน  เปิดสอนระดับประถมศึกษา  ต่อมานักเรียนลาออกหมดครูผู้สอนก็ลาไปประกอบอาชีพอื่น โรงเรียนจึงล้มเลิกไป

              พ.ศ.  2460   พระภิกษุพิลา   ศรีระวรรณ  เจ้าอาวาสวัดกลางน้ำปลีก ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีกที่ วัดกลางน้ำปลีก  โดนท่านเป็นครูผู้สอนเอง  มีนายขาว  เจริญสุข  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  โรงเรียนดำรงอยู่ได้ ด้วยเงินบริจาคจากชาวบ้าน

  พ.ศ.  2464  ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาโดยเกณฑ์เด็กอายุ   9  -  14  ปี  เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทางราชการแต่งตั้งให้  นายสนิท   ทองเพ็ญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี   เปิดสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษา   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

  พ.ศ.  2469  นายสนิท    ทองเพ็ญ   ย้าย  ทางราชการแต่งตั้งให้ นายกอง  ทองยศ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.  2470  นายกอง   ทองยศ  เข้ารับราชการทหาร  ทางราชการแต่งตั้งให้  นายสุพรรณ    ธานี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เปลี่ยนแปลงใหม่

  พ.ศ.  2471  นายสุพรรณ   ธานี  ย้าย นายสม  กมลรัตน์  มาเปิดสอนตั้งแต่  ป. 1 – ป. 6

  พ.ศ.  2476  นายสม   กมลรัตน์  ย้าย   นายเพ็ง   เถาว์โท  มาเป็นครูใหญ่

  พ.ศ.  2480  นายเพ็ง   เถาว์โท   ย้าย   นายบุญมี   ถกลโยธิน  มาเป็นครูใหญ่

  พ.ศ.  2475  ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเลิกเก็บเงินศึกษาพลี  โดยโอนเงินก้อน  ของรัฐบาลมาจ่ายแทนเงินเดือนครู  เรียกว่า  เครดิต  ช่วงนี้เปิดทำการสอน  ชั้น ป. 1 – ป. 6

  พ.ศ.  2484    นายนารถ   มนตเสวี  นายอำเภออำนาจเจริญ  เห็นว่าที่ตั้งเดิมคับแคบ  จึงมอบให้นายจันทร์   อินลุเพท   กำนันตำบลน้ำปลีกและนายบุญมี   ถกลโยธิน   ได้เรี่ยรายจากราษฎร ได้อีก

  600 บาท  สมทบกับเงินงบประมาณทางราชการ 2,000  บาท รวมเป็นเงิน 2,600 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.  1  ใต้ถุนสูง  ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด  9  X  36  เมตร  4  ห้องเรียน สร้างในที่ดิน  32  ไร่เศษ     อยู่ในท้องที่หมู่ที่  9    ตำบลน้ำปลีก   และได้ย้าย    นายจรูญ  พึ่งโพธิ์    วุฒิ   พ.   มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

  วันที่   8   กันยายน  2497  นายจรูญ  พึ่งโพธิ์   ย้าย  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายบุญมี  ถกลโยธิน  กลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกครั้ง

  พ.ศ.  2498  นายบุญมี  ถกลโยธิน   ย้าย  ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภออำนาจเจริญ  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายนุ่ม   เถาว์โท  วุฒิ  พป.  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

  พ.ศ.   2509  โรงเรียนได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ  จนกระทั่ง   พ.ศ.   2515 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น

  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกและได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ. 2521  และในปี  พ.ศ.  2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  2523  เป็นต้นมา

  พ.ศ.  2525   ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  7

  พ.ศ.  2527   นายนุ่ม   เถาว์โท   เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพิฑูรย์ สายสมาน   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่   18   มีนาคม   2528  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษา   ขนาดกลาง  ของเขตการศึกษา  10

  พ.ศ.  2529   นายพิฑูรย์   สายสมาน  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบลทางราชการได้แต่งตั้ง  นายไพโรจน์   แสงพันธุ์   มาดำรงตำแหน่งแทน

  พ.ศ.   2536  นายไพโรจน์   แสงพันธุ์   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งชาญวิทยา   ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเฉลียว   สุธโท     มาดำรงตำแหน่งแทน  จนกระทั่งถึงวันที่   9  ตุลาคม 2541 นายเฉลียว   สุธโท     ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายพลชัย   โสภากันต์  มาดำรงตำแหน่งแทน  เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2541

  วันที่   15   มกราคม   2553   นายพลชัย  โสภากันต์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ  และได้ย้ายนายศักดา   อุดมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอน   มาดำรงตำแหน่งแทน

  วันที่ 1 มกราคม 2559  นายศักดา  อุดมศรี ได้ขอลาออกจากราชการ และแต่งตั้งให้ นางไพบูลย์  แก้วดี  ครู  ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก จนกระทั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ แต่งตั้ง นายสมัคร  พันสี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ มาดำรงตำแหน่งผ้ำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก แทน

  วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2559  นายสมัคร  พันสี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-25 15:00:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมัคร พันสี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจงรักษ์ ศรีเดช

 • นางวิมล เวฬุวนารักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,846
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0828642269 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนูกร โพธิจันทร์ โทรศัพท์: 0942808578 อีเมล์: kornkorn84@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]