• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. คณะกรรมการนักเรียน   ประกอบด้วย

            1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            ประธานกรรมการ

            2. เด็กชายวสุธร  ต่ายธานี                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            รองประธานกรรมการ

            3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อมศิริ                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            เลขานุการ

            4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีเดช                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            5. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยรักษ์                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            6. เด็กชายธนวัฒน์  จิตรมาศ                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            7. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  อยู่มั่น                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            8. เด็กชายสุรชาติ  บริบูรณ์                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2            กรรมการ

            9. เด็กหญิงแพรวา  อินลุเพท                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2            กรรมการ

            10. เด็กชายสัญญาพงษ์  งอกงาม            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1            กรรมการ

            11. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมเลิศ         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1            กรรมการ

            12. เด็กชายคณิศร  พิศงาม                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2            กรรมการ

            13. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  นักธรรม               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2            กรรมการ

            14. เด็กชายณิชานันท์  เผ่าเพ็ง               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1            กรรมการ

            15. เด็กหญิงวรรณกร  แสงกล้า              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1            กรรมการ

            16. เด็กชายแท่งทอง  นรศรี                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2            กรรมการ

            17. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุระพินิจ               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1            กรรมการ

            18. เด็กชายณภัทร  แสงกล้า                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2            กรรมการ

            19. เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาระพงษ์           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1            กรรมการ

            20. เด็กหญิงแพรวพิชชา  ทิพรัตน์           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2            กรรมการ

            21. เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1            กรรมการ

            มีหน้าที่ บริหารงาน และดำเนินการกิจกรรมในงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียน

  ครูที่ปรึกษา     

  1.       นายสำเร็จ  เถาว์โท                 ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

  2.       นางทิพวรรณ  พรมทรา             ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

  3.       นางไพรกุล  มาระแสง              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

  4.       นางอมรา  กมลรัตน์                ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

  5.       นางจงรักษ์  ศรีเดช                 ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

  6.       นางวิมล  เวฬุวนารักษ์              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

  7.       นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

  2. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก  ประกอบด้วย

            1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อมศิริ                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            ประธานกรรมการ

            2. เด็กหญิงประภัสสร  กาฬบุตร             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            3. เด็กหญิงเสาวดี  ทองสา                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            มีหน้าที่ - รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

  - จัดทำบัญชีรายรัย รายจ่ายเงินของคณะกรรมการนักเรียน

  3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย

            1. เด็กชายกิตตินันท์  ภูษา                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            ประธานกรรมการ

            2. เด็กชายธนกฤต  เรืองแสน                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภูมิเขตร์                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            มีหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารนักเรียน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวัน

  4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย

            1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปาจูม             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            ประธานกรรมการ

            2. เด็กหญิงสุภัชชา  โสภา                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  อยู่มั่น               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

                 มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการรับรอง ต้อนรับ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  5. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

            1. เด็กชายธนวัฒน์  จิตรมาศ                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            ประธานกรรมการ

            2. เด็กหญิงอมรารัตน์  เถาว์โท               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            3. เด็กหญิงดวงฤทัย  โสภา                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            4. เด็กหญิงสุเมตตา  เลิศนภารักษ์           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม การทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ไม้ดอกไม้ประดับ และสวนหย่อมตามความเหมาะสม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  6.  คณะกรรมการฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

            1. เด็กหญิงนัชชา  เวียงศิริ                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            ประธานกรรมการ

            2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นามจันทรา          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            3. เด็กหญิงจรรยา  เจริญจิตร์                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            มีหน้าที่ เป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวสวดมนต์ไหว้พระ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันสุดสัปดาห์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา จัดเตรียมสถานที่ในการประกอบศาสนพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ

  7.  คณะกรรมการฝ่ายกีฬา และนันทนาการ  ประกอบด้วย

            1. เด็กชายวสุธร  ต่ายธานี                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            ประธานกรรมการ

            2. เด็กชายธนเดช  สุขจุล                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ  

            3. เด็กชายปกรณืเกียรติ  เวนเดอร์เวล       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ

            มีหน้าที่ ดูแล ประสานงานกีฬาของนักเรียน จัดหาและบริการอุปกรณ์กีฬา ดูแล และบำรุงรักษา หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  8.  คณะกรรมการฝ่ายวินัยนักเรียน  ประกอบด้วย

            1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีเดช                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            ประธานกรรมการ

            2. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยรักษ์                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            3. เด็กหญิงศศิการณ์  เมืองแสน              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2            กรรมการ

            มีหน้าที่ - ดูแล ควบคุมความประพฤติของนักเรียน การแต่งกาย ความสะอาด การเข้าออกโรงเรียน

                       - กำหนดบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่กระทำผิดวินัย ทั้งนี้ให้อยู่ในกรอบของระเบียบโรงเรียน

                      - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-14 11:00:48 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0828642269 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนูกร โพธิจันทร์ โทรศัพท์: 0942808578 อีเมล์: kornkorn84@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]