• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  

  2. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา

   

  เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

  1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กปกติ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการ                       

  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

         5.  สถานศึกษาพัฒนาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

         6.  สถานศึกษามีทรัพยากร สนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

        

  กลยุทธ์การพัฒนา

         1.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

          2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

         4.  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

         5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัยและสาระเพิ่มเติม

         6.  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-14 11:00:48 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0828642269 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนูกร โพธิจันทร์ โทรศัพท์: 0942808578 อีเมล์: kornkorn84@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]