• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมือชีพ
  2. จัดสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาให้สมบูรณ์  ทันสมัยเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

  การเรียนการสอน

  1. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ให้มีความสมบูรณ์หลากหลายและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  โดยเน้นตามศักยภาพ  มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อเป็นคนดี  คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   

  เป้าประสงค์โรงเรียน

   

  1.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

  2.  มีทักษะในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องานและอาชีพสุจริต

  3.  มีความคิดเชิงระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์

  4.  ดูแลรักษาสุขภาพ รักการออกกำลังกาย ป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข

  5.  เห็นคุณค่าในความงามของศิลปะและธรรมชาติ รักความเป็นไทย รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ ปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย สืบสานภูมิปัญญาไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-25 16:20:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: nmdschool@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลยา สังคัสสะ โทรศัพท์: 0930670129 อีเมล์: kanlayasangkat117@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]