• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2558  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้

  ของหลักสูตร  การใช้เทคโนโลยีสืบสานวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมอาเซียน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ปรัชญาโรงเรียน

  นฺตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  (แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-25 16:20:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: nmdschool@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลยา สังคัสสะ โทรศัพท์: 0930670129 อีเมล์: kanlayasangkat117@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]