โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 


 • ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • 222530 (Custom)

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • OW44bZ

 • ติดต่อ สอบถาม
 • 222529 (Custom)

 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 • 222811 (Custom)

  222810 (Custom)

 • ประวัติโรงเรียน
 •        โรงเรียนบ้านโพนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ (สพป.อจ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๕๐ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพนทองเป็นสถานที่ทำการสอน ระยะแรกเปิดสอน ๔ ชั้นเรียน เกณฑ์เด็กอายุ ๙ – ๑๕ ปี เฉพาะชาย คือ ชั้นมูลศึกษา ๑ ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ครูใหญ่คนแรกคือ พระภิกษุเคน ไชยเสริฐ ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าการที่โรงเรียนตั้งอยู่ในวัด เป็นการไม่สะดวกต่อการปฏิบัติธรรม และศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร จึงย้ายที่ตั้งใหม่มาที่ปัจจุบัน โดยจับจองที่ว่างเปล่าทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน  ๕๑ ตารางวา

             พ.ศ.๒๔๘๖ ย้ายที่เรียนมาที่ตั้งปัจจุบัน พ.ศ.๒๔๖๐ พระภิกษุเคน ลาสิกขาและลาออกจากครู โรงเรียนจึงล้มเลิกไป ๒ ปี 

             เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายรินทร์ นนทบุตร มาเป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนต่อ จากนั้นได้ส่งครูมาสอนและโรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

            พ.ศ.๒๔๖๔ ทางการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ให้จัดชั้นเรียนเป็น ๕ ชั้นเรียน คือ ชั้นมูลศึกษา ๑ ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔

              พ.ศ.๒๔๖๖ ได้เกณฑ์เด็กหญิงอายุ ๙ – ๑๕ ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา เรียนปนกับนักเรียนชาย แบบสหศึกษา

          พ.ศ.๒๔๖๘  ทางการได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติประถมศึกษา ให้เปิดเพิ่มชั้นเรียนอีก  ๒  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  ให้นักเรียนหญิงเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

            พ.ศ. ๒๔๗๘  ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ให้เปิด ๔  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่     ๑ – ๔  ตัดชั้นมูลศึกษา เกณฑ์เด็กอายุย่างเข้าปีที่ ๘ – ย่างเข้าปีที่ ๑๕  บังคับทั้งชายและหญิง  ตัดชั้นมูลศึกษา

            พ.ศ. ๒๕๐๓  ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ    ให้เปิด  ๗  ชั้นเรียน  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗  แต่ไม่บังคับทุกโรงเรียน   โรงเรียนนี้เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐

            พ.ศ. ๒๕๑๑ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ๗ ปีละชั้น

            พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ  ให้เปิด  ๖  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖

  ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗   จัดหลักสูตรสอนเป็นช่วงชั้น ช่วงชั้น ป.๑-๒ ,๓-๔ , ๕-๖.

            พ.ศ.๒๕๒๙ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทในเขตยากจน (กศ.พช.)

            พ.ศ.๒๕๓๔ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ โดยเปิดเพิ่มปีละชั้น แต่ยังไม่บังคับ

             พ.ศ.๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา คือชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ – ๒ เพิ่มปีละชั้น โดยไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ

           พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ชั้นอนุบาลเปิดสอนแต่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ จัดหลักสูตรสอนเป็นช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  - ๓ ช่วงชั้นที่ ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วจะไม่เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก็ได้

            พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี  คือบังคับให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วจะต้องหาที่เรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เว้นแต่อายุจะพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเกิน ๑๕ ปี รุ่นแรกคือรุ่นที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ต้องเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ทุกคน    

           ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโพนทอง เปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  มีนักเรียนชาย  ๒๑๔. คน  นักเรียนหญิง  ๑๘๒  คน  รวมทั้งสิ้น  ๓๘๖ คน จำนวนห้องเรียน ๑๙ ห้องเรียน มีครู  คน ครูชาย ๕ คน ครูหญิง ๑๓ คน ธุรการโรงเรียน ๑ คน มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน มีพนักงานบริการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง  ๓  คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน คือ นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายพรชัย  จันทศิลป์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:04:04 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันตา ศรัทธาพันธ์ โทรศัพท์: 0909454568 อีเมล์: annkantasattapan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]