• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโพนทอง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  (สพป.อจ.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๔๕๐  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพนทองเป็นสถานที่ทำการสอน  ระยะแรกเปิดสอน  ๔  ชั้นเรียน   เกณฑ์เด็กอายุ  ๙ – ๑๕ ปี เฉพาะชาย คือ ชั้นมูลศึกษา ๑ ชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓  ครูใหญ่คนแรกคือ        พระภิกษุเคน  ไชยเสริฐ ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าการที่โรงเรียนตั้งอยู่ในวัด เป็นการไม่สะดวกต่อการปฏิบัติธรรม และศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร  จึงย้ายที่ตั้งใหม่มาที่ปัจจุบัน  โดยจับจองที่ว่างเปล่าทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่  ๑  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๔๖๘  เนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๑  งาน  ๕๑  ตารางวา

  พ.ศ.๒๔๘๖  ย้ายที่เรียนมาที่ตั้งปัจจุบัน  พ.ศ. ๒๔๖๐  พระภิกษุเคน  ลาสิกขาและลาออกจากครู โรงเรียนจึงล้มเลิกไป  ๒ ปี 

            เมื่อเดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๔๖๒  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายรินทร์  นนทบุตร มาเป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนต่อ  จากนั้นได้ส่งครูมาสอนและโรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับ  ดังนี้

            พ.ศ.  ๒๔๖๔  ทางการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ให้จัดชั้นเรียนเป็น  ๕  ชั้นเรียน คือ ชั้นมูลศึกษา  ๑ ชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔

            พ.ศ. ๒๔๖๖  ได้เกณฑ์เด็กหญิงอายุ ๙ – ๑๕ ปีเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา เรียนปนกับนักเรียนชาย แบบสหศึกษา

            พ.ศ. ๒๔๖๘  ทางการได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติประถมศึกษา ให้เปิดเพิ่มชั้นเรียนอีก  ๒  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  ให้นักเรียนหญิงเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

            พ.ศ. ๒๔๗๘  ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ให้เปิด ๔  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่     ๑ – ๔  ตัดชั้นมูลศึกษา เกณฑ์เด็กอายุย่างเข้าปีที่ ๘ – ย่างเข้าปีที่ ๑๕  บังคับทั้งชายและหญิง  ตัดชั้นมูลศึกษา

            พ.ศ. ๒๕๐๓  ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ    ให้เปิด  ๗  ชั้นเรียน  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗  แต่ไม่บังคับทุกโรงเรียน   โรงเรียนนี้เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐

            พ.ศ. ๒๕๑๑ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ๗ ปีละชั้น

            พ.ศ. ๒๕๒๑  ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ  ให้เปิด  ๖  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖

  ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗   จัดหลักสูตรสอนเป็นช่วงชั้น ช่วงชั้น ป.๑-๒ ,๓-๔ , ๕-๖.

            พ.ศ. ๒๕๒๙  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทในเขตยากจน (กศ.พช.)

            พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓  โดยเปิดเพิ่มปีละชั้น    แต่ยังไม่บังคับ

               พ.ศ. ๒๕๓๖  โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา คือชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ – ๒ เพิ่มปีละชั้น 

  โดยไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ

            พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๑๒  ปี  ชั้นอนุบาลเปิดสอนแต่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ  จัดหลักสูตรสอนเป็นช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   ช่วงชั้นที่ ๒

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   ช่วงชั้นที่ ๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  - ๓   ช่วงชั้นที่ ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖     

  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วจะไม่เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก็ได้

            พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  ๙  ปี   คือบังคับให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วจะต้องหาที่เรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เว้นแต่อายุจะพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเกิน ๑๕ ปี   รุ่นแรกคือรุ่นที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ต้องเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๔๖  ทุกคน    

            ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านโพนทอง เปิดทำการสอน  ๓  ระดับ    คือระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒  ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  มีนักเรียนชาย  ๒๑๔. คน  นักเรียนหญิง  ๑๘๒  คน  รวมทั้งสิ้น  ๓๘๖  คน  จำนวนห้องเรียน  ๑๙  ห้องเรียน  มีครู  ๒๐  คน  ครูชาย ๕  คน  ครูหญิง  ๑๓  คน  ครูธุรการ  ๑ คน มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๑  คน มีพนักงานบริการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๓  คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑  คน  คือ  นายเชิดศักดิ์  วงศ์พิจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ  นายพรชัย  จันทศิลป์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-22 13:20:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรชัย จันทศิลป์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิภาพร เอื้อเฟื้อ

 • นางสาวฐิตารีย์ สุขบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,353
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร เอื้อเฟื้อ โทรศัพท์: 0981400046 อีเมล์: krupa2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]