โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 


 • ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • 222530 (Custom)

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • OW44bZ

 • ติดต่อ สอบถาม
 • 222529 (Custom)

 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 • 222811 (Custom)

  222810 (Custom)

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   นักเรียน
  2. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
  5. ส่งเสริมพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ
  6. ส่งเสริมทักษะการดำรงชีพในสังคม

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

          ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะในการเรียนรู้  ทักษะพื้นฐานด้สนอาชีพ  และมีทักษชีวิต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:04:04 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันตา ศรัทธาพันธ์ โทรศัพท์: 0909454568 อีเมล์: annkantasattapan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]