โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและ สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และหลากหลาย
  4. ส่งเสริมทักษะอาชีพและหลักการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. ส่งเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

  6. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  เป้าหมาย
    นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นธำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-30 22:45:07 น.

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]