• อำนาจหน้าที่
  • กลุ่มงานบริหารวิชาการ 1.การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2.การวางแผนด้านงานวิชาการ 3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. .การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6.ประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน 7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9.การนิเทศการศึกษา 10.การแนะแนว 11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ 14.การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา 15.การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มงานบริหารบุคคล 1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 2.การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 5.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 7.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8.การลาทุกประเภท 9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 10.การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ 11.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 12.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อน 15.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 16.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 17.การออกจากราชการ .18.การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 19.งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20.การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 2.การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 5.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 7.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8.การลาทุกประเภท 9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 10.การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ 11.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 12.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อน 15.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 16.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 17.การออกจากราชการ 18.การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 19.งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20.การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานการเงิน 1. การรายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ 2.การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ 3.การตรวจสอบ ติดตามการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 4.การระดมทุนการศึกษา 5.งานสวัสดิการเพื่อการศึกษา 6.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 7.การรับเงิน 8.การเก็บรักษาเงิน 9.การจ่ายเงิน 10.การนำเงินส่งคลัง 11.การจัดทำบัญชีการเงิน 12.การจัดทำรายงานทางการเงิน 13.การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 14.การวางแผนพัสดุ 15.การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 16.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 17.การจัดการพัสดุ 18.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 19.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-20 10:13:03 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอภิชาติ หัตถนิรันตร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางบุญเตรียม บัวพงษ์ชน

  • นางสาวกนกวรรณ ริยะบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042436815 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุปรีชา อุปัญ โทรศัพท์: 0872345798 อีเมล์: Phaiq24623@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]