• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ (MISSION) ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน และอนุรักษ์ความเป็นไทย ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ๖. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย (GOAL) ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ขนบธรมเนียมประเพณี ๓. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ ๔. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ๕. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ๖. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ๗. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ๘. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา ๙. ผู้เรียนมีความสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ๑๐. คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ๑๑. จัดทำวารสาร เอกสาร ความเคลื่อนไหวการศึกษาสู่ชุมชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ๑๒. จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและศึกษาดูงาน ๑๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-20 10:13:03 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอภิชาติ หัตถนิรันตร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกนกวรรณ ริยะบุตร

  • นายสุปรีชา อุปัญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,807
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042436815 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุปรีชา อุปัญ โทรศัพท์: 0872345798 อีเมล์: Phaiq24623@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]