โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  

  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   

  พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
  • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
   

  พระราชกฤษฎีกา

  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

  • พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 Download

  ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 Download
  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download

  ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

  • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 Download
   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 14:34:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0956671258 อีเมล์: pasika145@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาสิกา จันทวัณณ์โสภณ โทรศัพท์: 0933387598​ อีเมล์: pasika145@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]