โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

  โดยกำหนดผลลัพธ์ (Outcome) ตามองค์ประกอบ 10 ขั้นตอน

   

  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดอำเภอโซ่พิสัย

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

  มีนาคม 2562

   

   

  คำนำ

             โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด  จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภรพประจำตำบล  เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ  แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งได้มีการ วิเคราะห์โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

             ในการจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้ ยังประกอบไปด้วยสภาพปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปงบประมาณ/โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

             ขอขอบคุณคณะทำงาน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน

                                                          โรงเรียบ้านหนองดดดอนเสียด

   

  บทที่ ๑

  ภาพรวมของสถานศึกษา

  ความเป็นมา

                 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  บ้านหนองโด  ตำบลคำแก้ว  อำเภอโพนพิสัย (โซ่พิสัย) จังหวัดหนองคาย (บึงกาฬ) เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านหนองโด เพราะใช้ศาลาวัดบ้านหนองโดเป็นสถานที่เรียน  และมีนายตัน  ไกยวงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

                พ.ศ .๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด ๔ ห้องเรียนแบบ ป๑ซ.

  จำนวน ๑ หลัง และได้ย้ายจากสถานที่วัดบ้านหนองโด มาทำการเรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่บนพื้นที่        25 ไร่ซึ่งราษฎรบริจาคให้เป็นที่ดินของโรงเรียน พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านหนองโด”  

                 พ.ศ.๒๕๑๕ กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเขตการปกครองของอำเภอโพนพิสัยออกเป็น

  กิ่งอำเภอ อีก ๑ กิ่งอำเภอ  มีชื่อว่า “กิ่งอำเภอโซ่พิสัย” โรงเรียนบ้านหนองโด จึงได้ย้ายมาสังกัดกิ่งอำเภอโซ่พิสัย

                  พ.ศ.๒๔๑๖ โรงเรียนได้ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยเปิดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

                 พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ห้องเรียน แบบ ป.๑ ฉ. จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครูขนาด ๒ ห้อง แบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง

                 พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๔ ห้องเรียน แบบ ป.๑ ฉ. จำนวน ๑ หลัง และในปีเดียวกันนี้ รัฐบาลได้ประกาศยกเลิก แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๓

  มาใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๐  โดยจัดการศึกษาเป็นระบบ ๖ : ๓ : ๓ ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑  โรงเรียนจึงขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

   ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

                 พ.ศ.๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างจำนวน ๔ ห้องเรียน

  แบบ ป.๑ ฉ.และก่อสร้างส้วมขนาด ๓ ที่ จำนวน ๑ หลัง

                  พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการศึกษา ชาวบ้าน ได้มีมติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก“โรงเรียนบ้านหนองโด” มาเป็น “โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด”จึงเสนอเรื่องขออนุมัติจาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย และได้รับอนุมัติในปีเดียวกัน และโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ โดยความร่วมมือจากองค์การยูนิเซฟ ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดกลุ่มโรงเรียน โรงฝึกงานพร้อม จัดสรรแบบเรียนและวัสดุอุปกรณ์รวมหลายรายการในปีเดียวกัน

                 พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก ๑ ห้องเรียน

                 พ.ศ.๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา

   จาก “ครูใหญ่” เป็นตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” 

                

                    พ.ศ.๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติให้โรงเรียนเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์วิชาการกลุ่ม”

                 พ.ศ.๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการเรียนการสอนตามโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน (กศ.พช) และเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๒๙

                 พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้

                         ๑.ต่อเติมศูนย์วิชาการกลุ่มโดยต่อต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน แบบ ป ๑.ฉ

                         ๒.ก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓๖,๐๐๐ บาท

                         ๓.ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป๑.ฉ โดยเปลี่ยนบันได ๒ ที่ และอาคารเรียน 

  แบบ ป ๑.ซ. โดยเปลี่ยนประตู จำนวน ๘ ชุด เปลี่ยนหน้าต่าง จำนวน ๒๗ คู่ ทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้ ๑ ปี๊บ  งบประมาณ ๔๐,๗๐๐ บาท

                 พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๘๙,๕๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  

                 พ.ศ.๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ 

  จำนวน ๑ หลัง

                   พ.ศ.๒๕๕๘โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น๔ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง

                 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีนายประดิษฐ์พาโพนงาม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เป็นต้นมา  และรับนักเรียนในเขตบริการจำนวน  ๓  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองโด บ้านดอนเสียด  บ้านดอนโพธิ์ทอง  และเขตบริการในระดับขยายโอกาส  คือบ้านคำแก้ว  บ้านโนนสามัคคี

   

  ข้อมูลด้านบุคลากร

  บุคลากรประจำการ

  จำนวนบุคลากร

  วุฒิการศึกษา

  หมายเหตุ

   

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ต่ำกว่า ป.ตรี

  ปริญญาตรี

  สูงกว่า ป.ตรี

   

   

  ผู้บริหารสถานศึกษา

   

   

   

   

   

  รองผู้บริหารฯ

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

  ครูผู้สอน

  ๑๓

  ๑๖

   

  ๑๓

   

   

  อัตราจ้าง

  -

  -

  -

   

   

   

   

   

  ครูธุรการ

   

   

   

   

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

   

   

   

   

   

  ลูกจ้างชั่วคราว

   

   

   

  นักการฯ

   

  พนักงานบริการ

   

   

   

   

  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

  อาคารเรียน

  สร้างปี พ.ศ.

  งบประมาณ

  หมายเหตุ

  อาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ

  ๒๕๑๒

  ๑๒๐,๐๐๐ บาท

  รื้อถอน สร้างใหม่

  อาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ

  ๒๕๑๘

  ๘๐,๐๐๐ บาท

  ต่อเติม ซ่อมแซม

  บ้านพักครูแบบองค์การฯ

  ๒๕๒๐

  ๔๐,๐๐๐ บาท

  ซ่อมแซม

  โรงฝึกงานแบบองค์การฯ

  ๒๕๒๑

  ๖๐,๐๐๐ บาท

  ซ่อมแซม

  ส้วมขนาด ๒ ที่

  ๒๕๒๑

  ๔,๐๐๐ บาท

  รื้อถอน

  อาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ

  ๒๕๒๑

  ๒๔๐,๐๐๐ บาท

  ต่อเติม  ซ่อมแซม

  ส้วม ๓  ที่  แบบสปช.

  ๒๕๒๔

  ๑๕,๐๐๐ บาท

  ซ่อมแซม

  สนามฟุตบอล แบ พ.๓ พิเศษ

  ๒๕๓๒

  ๒๗๒,๐๐๐ บาท

   

  สนามวอลเลย์บอล

  ๒๕๓๒

  ๖๐,๐๐๐ บาท

   

  ส้วม แบบ  สปช.๖๐๑/๒๖

  ๒๕๓๔

  ๘๐,๐๐๐ บาท

   

  ส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖

  ๒๕๓๕

  ๗๘,๓๕๐ บาท

   

  อาคารอเนกประสงค์ ๒๐๓/๒๖

  ๒๕๓๘

  ๓๘๙,๕๐๐ บาท

   

  สนามบาสเกตบอล

  ๒๕๔๒

  ๑๘๐,๓๖๐ บาท

  ซำรุด  ใช้การไม่ได้

  อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๖

  ๒๕๔๓

  ๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท

   

   

   

   

   

  อาคารเรียน

  สร้างปี พ.ศ.

  งบประมาณ

  หมายเหตุ

  ส้วม แบบ สพฐ ๔

  ๒๕๕๓

  ๓๔๐,๐๐๐ บาท

   

  อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖

  ๒๕๕๘

  ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท

   

  ส้วมนักเรียนหญิง ๔/๔๙

  ๒๕๖๐

  ๓๗๑,๑๐๐ บาท

   

  โรงอาหารทรงจั่ว

  ๒๕๖๐

  ๕๑๘,๓๕๗ บาท

  เงินบริจาค

  ศาสาพักร้อน

  ๒๕๖๑

  ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  เงินบริจาค

  สนามกีฬาแบบกรมพลศึกษา

  ๒๕๖๑

  ๑๕๗,๕๐๐ บาท

   

   

  ข้อมูลด้านนักเรียน

  ชั้น

  จำนวนนักเรียน

  ครูประจำชั้น /

  ครูที่ปรึกษา

  หมายเหตุ

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

  12

  16

  28

  นางสาวจราพร  ทารกะจัด

   

  ชั้นอนุบาลปีที่ 3

  16

  16

  32

  นางลิลิตา  เหมะธุลิน

   

  รวมชั้นอนุบาล

  28

  32

  60

   

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  10

  10

  20

  นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  11

  14

  25

  นางสาวสุทัศน์ตรา ศรีหลิ่ง

  นางสุภาภรณ์  แก้วมณี

  ชั้นประถมศึกษาปีที่3

  17

  8

  25

  นางสาวดาราพร  แง่พรม

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  17

  10

  27

  นางสาวมณีวรรณ  สอนนาม

  นายอิทธิชัย  ศรีกมล

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  18

  13

  31

  นางสาวปิยะธิดา  พลพุทธา

  นายสิทธิพงษ์  จินเม็ง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  11

  13

  24

  นางอรนิตย์  พ่อไชยราช

  นายเพชรัช  ก้อนวิมล

  รวมชั้นประถมศึกษา

  84

  68

  152

   

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  18

  8

  26

  นางสาวทัศวัณย์  กงบุราณ

  นายโพธิ์เศรษฐ์  ศรีคัฆนพรม

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  17

  5

  22

  นางสาวภาสิกา  จันทวัณณ์โสภณ

  นางสาวภักรัมภา  ดาบชัย

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  8

  14

  22

  นางวิลาวรรณ  นาอินทร์

  นายศักดิ์นรินทร์ คำมา

  รวมชั้นมัธยมศึกษา

  43

  27

  70

   

   

  รวมทั้งสิ้น

  154

  128

  282

   

   

  โครงสร้างหลักสูตร

            โครงสร้างเวลาเรียน  เป็นโครงสร้างแสดงรายละเอียดของเวลาเรียนทั้ง ๘  กลุ่มสาระ  เป็นเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม และเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำแนกแต่ละชั้นปี

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

  /กิจกรรม

  เวลาเรียน

  ระดับชั้นประถมศึกษา

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  ป.๑

  ป.๒

  ป.๓

  ป.๕

  ป.๕

  ป.๖

  ม.๑

  ม.๒

  ม.๓

  ภาษาไทย

  ๒๐๐

  ๒๐๐

  ๒๐๐

  ๑๖๐

  ๑๖๐

  ๑๖๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  คณิตศาสตร์

  ๒๐๐

  ๒๐๐

  ๒๐๐

  ๑๖๐

  ๑๖๐

  ๑๖๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  วิทยาศาสตร์

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๘๐

  ๘๐

  ๘๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  สังคมศึกษา ศาสนาฯ

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๘๐

  ๘๐

  ๘๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  ๑๒๐

  ประวัติศาสตร์

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

  ๔๐

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 14:34:20 น.


โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0956671258 อีเมล์: pasika145@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาสิกา จันทวัณณ์โสภณ โทรศัพท์: 0933387598​ อีเมล์: pasika145@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]