โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •  

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

   

  กลยุทธ์ระดับโครงการ

  ( กิจกรรม)

   

  กลยุทธ์ระดับแผน

  ( โครงการ)

   

  กลยุทธ์ระดับองค์กร

  (แผนงาน)

  ๑.ร้อยละผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

     -ภาษาไทย

     -คณิตศาสตร์

     -วิทยาศาสตร์ 

     -ภาษาอังกฤษ

     -สังคมศึกษา ศาสนา

     และ วัฒนธรรม

  ๑.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     -ภาษาไทย

     -คณิตศาสตร์

     -วิทยาศาสตร์ 

     -ภาษาอังกฤษ

     -สังคมศึกษา  ศาสนา

      และ วัฒนธรรม                          

   

  ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   

  ๒.ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

  ๒.กิจกรรมรักการอ่าน

  ๓.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน

  ๓.๑ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการประเมินสูงขึ้นตามเป้าหมายของสถานศึกษา

  ๓.กิจกรรมเตรียมความรู้สู่การประเมิน

   

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   

  ๓.ร้อยละครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม

  ๔.๑ร้อยละผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลักได้รับการพัฒนาจากการสอนซ่อมเสริม

  ๔.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

  ๕.ร้อยละครูผู้สอนที่จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ๕.๑ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการทำวิจัยในชั้นเรียน

  ๕.กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

  ๖.จำนวนเหรียญรางวัลที่ ร.ร.ได้รับในการแข่งขันทักษะวิชาการ

     ระดับกลุ่มโรงเรียน

     ระดับเขตพื้นที่ฯ

     ระดับภาคฯ

     ระดับชาติ

  ๖.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

  ๗.ปริมาณสื่อและนวัตกรรมที่ร.ร.มีให้บริการในการจัดการเรียนการสอน

  ๗.๑ร้อยละครูที่ใช้สื่อ  นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

  ๗.๒ร้อยละผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของสถานศึกษา

  ๗.กิจกรรมจัดหาสื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอน

   

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ ร.ร.กำหนด

  ๑.๑ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  ๑.๒ร้อยละผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและดำเนินชีวิตตามแนวทางระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๑.กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน

  ๒.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

  ๓.กิจกรรมหน้าเสาธง

  ๔.กิจกรรมนั่งสมาธิ

  ๕.กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

  ๖.กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล

   

   

  ๒.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

   

  ๑.กิจกรรมวันเด็ก

  ๒.กิจกรรมวันไหว้ครู

  ๓.กิจกรรมวันสุนทรภู่/

    วันต่อต้านยาเสพติด

  ๔.กิจกรรมวันเข้าพรรษา

  ๕.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  ๖.กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  ๗.กิจกรรมวันภาษาไทย/

    กิจกรมวันสถาปนาลูกเสือ

   

   

  ๓.โครงการวันสำคัญ

   

  ๑.จำนวนครั้งที่ร.ร.มีการประชาสัมพันธ์นโยบายร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ

  ๒.จำนวนแหล่งบริการด้านสุขภาพที่ ร.ร.จัดให้บริการ

  ๑.กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

   

   

  ๒.กิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อมใน ร.ร. ที่เอื้อต่อสุขภาพ

  ๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  ๓.จำนวนครั้งที่ผู้เรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพจาก ร.ร. และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

  ๓.กิจกรรมการบริการอนามัยโรงเรียน

  ๔.อัตราส่วนของแหล่งให้บริการต่อจำนวนนักเรียน

  ๔.๑จำนวนแหล่งให้บริการมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ

  ๔.กิจกรรมให้บริการน้ำดื่ม  น้ำใช้  ห้องน้ำ  ห้องส้วม

  ๕.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับความรู้จากนโยบาย กิจกรรม อย.น้อย

  ๕.๑ร้อยละผู้เรียนที่นำความรู้ที่ได้รับจากนโยบายกิจกรรม อย.น้อยไปปฏิบัติ

  ๕.กิจกรรม อย.น้อย

  ๖.ร้อยละผู้เรียนชั้น 

  ป.๑-ป.๖ได้รับการตรวจสุขภาพฟันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

  ๖.๑ร้อยละผู้เรียนชั้น

  ป.๑-ป.๖ มีสุขภาพฟันตามเกณฑ์

  ๖.กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยฟันดี

   

  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  ๗.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับบริการอาหารเสริม(นม)

  ๗.กิจกรรมให้บริการอาหารเสริม(นม)

  ๑.ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน

  ๑.๑จำนวนประเภทกีฬาที่ ร.ร. ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

  ๒.๑ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกีฬาต้านยาเสพติด

  ๑.กิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาระดับต่างๆ

   

   

   

  ๒.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

  ๒.โครงการกีฬาและนันทนาการ

  ๑.ร้อยละประชากรวัยเรียนที่ ร.ร. สามารถสำรวจได้

   

  ๒.จำนวนประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้น   อบ.๑  ป. ๑

  ม. ๑ที่สมัครเข้าเรียน

  ๑.กิจกรรมการจัดทำเขตบริการ

  ๒.กิจกรรมสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนประจำปีการศึกษา

  ๓.กิจกรรมจัดทำแผนการรับนักเรียน

  ๓.โครงการเกณฑ์เด็ก

  เข้าเรียน

  ๑.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยระดับสถานศึกษา

  ๒.ปริมาณสื่อ นวัตกรรมที่ ร.ร. มีให้บริการในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

  ๒.๑ร้อยละครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

  ๓.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการประเมิน

  ๓.๑ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน

  ๑.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยระดับสถานศึกษา

   

   

  ๒.กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อ

   

   

   

   

   

   

  ๓.กิจกรรมประเมิน/รายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านปฐมวัย

  ๔.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย

  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  ๑.๒ร้อยละครูผู้สอนที่มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  ๑.๓ร้อยละครูผู้สอนที่ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการพัฒนาผู้เรียน

  ๑.กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  ๕.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๒.ร้อยละผู้เรียนที่ครูผู้สอนออกเยี่ยมบ้าน

  ๓.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการแนะแนว

  ๓.๑ร้อยละผู้เรียนที่สามารถวางแผนในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  ๔.ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

  ๕.ร้อยละผู้เรียนขาดเรียน

  ที่ ร.ร.ติดตามกลับมาเรียน

  ๖.ร้อยละผู้เรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

  ๗.ร้อยละผู้เรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ

   

  ๒.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

   

  ๓.กิจกรรมแนะแนว

   

   

   

   

  ๔.กิจกรรมทุนการศึกษา

   

  ๕.กิจกรรมติดตามนักเรียนขาดเรียน

  ๖.กิจกรรมปฐมนิเทศ

   

   

  ๗.กิจกรรม

  ปัจฉิมนิเทศ

   

  กลยุทธ์ที่ ๒

  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.กิจกรรมบริการอาหารกลางวันนักเรียนขาดแคลนระดับมัธยมศึกษา

  ๒.กิจกรรมจัดหาเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนขาดแคลนระดับประถมศึกษา

  ๓.กิจกรรมจัดหาเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนขาดแคลนระดับมัธยมศึกษา

  ๑.กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียน

  ๒.กิจกรรมให้บริการอุปกรณ์การเรียน

  ๓.กิจกรรมให้บริการเครื่องแบบนักเรียน

  ๔.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    -กิจกรรมวิชาการ

    -กิจกรรมคุณธรรม

    -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

    -กิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้

    -กิจการให้บริการสารสนเทศ/ICT

  ๖.โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

  ๑.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  ๒.ร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ

  ๒.๑ร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

  ๑.กิจกรรมพัฒนา

  บุคลากร

   

  ๒.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  ๘.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  ๑.ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้

  ๒.ร้อยละผู้เรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา

  ๑.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา

   

  ๒.กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา

  ๑.โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้

  กลยุทธ์ที่ ๓

  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

  ๒.๑ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณสถาน

  ๒.๒ร้อยละของชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรม

  ๑.กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณะสถาน

   

   

   

   

   

  ๒.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.อัตราส่วนของแหล่งให้บริการต่อจำนวนนักเรียน

  ๑.๑จำนวนแหล่งให้บริการมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ

  ๑.กิจกรรมให้บริการ

  สาธารณูปโภค

   

   

   

   

   

  ๓.โครงการให้บริการ

  สาธารณูปโภค

  ๑.จำนวนครั้งที่ให้บริการเสียงตามสาย

  ๒.จำนวนครั้งที่ ร.ร.มีการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

  ๑.กิจกรรมเสียงตามสายหรรษา

   

  ๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชน

  ๔.โครงการประชาสัมพันธ์

  ๑.สัดส่วนของวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อผู้รับบริการ

  ๒.ร้อยละผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการอาหารกลางวัน

  ๒.๑ร้อยละผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๑.กิจกรรมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์

   

  ๒.กิจกรรมการให้บริการอาหารกลางวัน

  ๑.โครงการอาหารกลางวัน

   

   

   

  กลยุทธ์ที่ ๔

  ส่งเสริม

  อัตลักณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

  ๑.ร้อยละผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการผลิตยางพารา

  ๑.๑ร้อยละผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้

  ๑.กิจกรรมยางพาราสร้างอาชีพ

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๒.โครงการเส้นทางสู่อาชีพ

  ๒.ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ด

  ๒.๑ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ

  เพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆได้

  ๒.๒ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้

   

  ๒.กิจกรรมการเพาะเห็ด

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.ร้อยละผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์

  ๒.ร้อยละผู้เรียนมีความรู้และตระหนักในการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

  ๑.๒.ร้อยละครูผู้สอนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน

  ๑.กิจกรรมออมทรัพย์

   

  ๒.กิจกรรมพอเพียงเคียง

  หนองโด

   

   

   

   

   

   

  ๓.โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานตามความรู้และความถนัด

  ๑.กิจกรรมมอบหมายหน้าที่การงาน

  ๑.โครงการจัดสร้างระบบการบริหารงาน

  กลยุทธ์ที่ ๕

  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

  ๑.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

  ปฏิบัติงาน

  ๒.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   

   

  ๑.กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   

   

  ๒.กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน

   

  ๒.โครงการพัฒนา

  บุคลากร

  ๓.ร้อยละครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ

  ๔.ร้อยละบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน

  ๕.ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน

  ๓.กิจกรรมนิเทศภายใน

   

  ๔.กิจกรรมจัดสวัสดิการ

   

   

  ๕.กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน

   

   

   

   

   

   

   

   

  กลยุทธ์ที่ ๕

  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

  ๑.ร้อยละสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม

  ๑.กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

   

  ๓.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ

  ๑.ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี

  ๑.กิจกรรมยอดคนดี

  ศรีหนองโดฯ

  ๔.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด

  กลยุทธ์ที่ ๕

  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กลยุทธ์ที่ ๕

  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

  ๑.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ๒.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ๑.กิจกรรมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   

   

   

  ๒.กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ๕.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ๓.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  ๔.ร้อยละของข้อมูลสาระสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ๕.จำนวนครั้งที่สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ

  ๓.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   

  ๔.กิจกรรมจัดระบบและสาระสนเทศภายในสถานศึกษา

   

   

   

  ๕.กิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

   

  ๖.สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ๖.๑ร้อยละผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป

  ๖.กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   

  ๗.สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

  ๘.ร้อยละบุคลากรที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  ๗.กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี

   

   

  ๘.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  กลยุทธ์ที่ ๕

  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 14:34:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0956671258 อีเมล์: pasika145@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาสิกา จันทวัณณ์โสภณ โทรศัพท์: 0933387598​ อีเมล์: pasika145@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]